Nieuws


 

 

Nieuws van Florissant……

Rabo Club support.

Florissant doet mee met de Rabo ClubSupport 2021.
Beste Leden,

Rabo ClubSupport heeft de inschrijving van Florissant positief beoordeeld. Om zoveel mogelijk financiële steun te krijgen moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder volgt enige uitleg.

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank stemmen dit jaar voor het eerst via de Rabo app en Rabo Online Bankieren. Dit kan in de periode van 4 t/m 24 oktober op een vereniging die je een warm hart toedraagt.
Let op: alleen leden (vanaf 12 jaar) van de Rabobank mogen stemmen.

Je moet dus wel lid zijn en niet alleen klant. Doe het meteen, dan vergeet je het niet. Omdat we dit jaar geen inkomsten hebben vanwege de afgelaste tentoonstelling, kunnen we de steun van de Rabo goed gebruiken.

Hoe werkt het stemmen in de app?

Door in te loggen in de Rabo app of op de website van de Rabo en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

 1. Log in en ga via ‘Zelf regelen’ naar ‘Lidmaatschap’ en druk daarna op de knop ‘ClubSupport’.
 2. Druk op ‘Selecteer je favoriete clubs’ om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
 3. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op ‘Stap 2’.
 4. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
 5. Druk daarna op ‘Stemmen indienen’ om je stem uit te brengen.

Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Wij, leden van Florissant, kunnen gebruik maken van promotiemateriaal om de campagne bij onze eigen leden onder de aandacht te brengen. Dit materiaal kun je downloaden van de Rabosite om actief mensen te stimuleren om op Florissant te stemmen. Als clublid kun je in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen.

Dus probeer zoveel mogelijk familie, vrienden, collega’s, buren enz. enthousiast te maken om op onze vogelvereniging Florissant te stemmen.

We organiseren jaarlijks een tentoonstelling voor onze leden. Vele mensen komen dan om de vogels te bekijken. Dit is een hele organisatie. Het contracteren van keurmeesters, het aanschaffen van stellingen, het aanschaffen van de benodigde prijzen enz. Gelukkig hebben we vele leden die hier actief in meewerken. Met dit alles is veel geld nodig. Gelukkig zijn er meerdere bedrijven die ons net zoals de Rabo financieel steunen.

Over Vogelclub ‘Florissant’

Vogelvereniging Florissant heeft 60 leden. Deze komen voor een groot gedeelte uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Ze kweken vogels zoals kanaries, tropische vogels, wildzang, parkieten enz. Deze vogels worden eens per jaar gekeurd door keurmeesters en tentoongesteld voor het publiek. Ook nemen diverse leden met hun vogels deel aan de kampioenschappen van Overijssel en Nederland. Daar zijn in de afgelopen jaren zeer goede resultaten behaald.Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

Helaas heeft Covid-19 ons nog steeds in de greep, geen vergaderingen, geen bijeenkomsten, geen beurzen, geen shows enz. Hopelijk gaat het met de vogelfok zo goed dat we straks toch weer kunnen genieten van prachtige shows. 

Helaas gaat de Tentoonstelling van het district Overijssel niet door.

 

 

Nieuws van de Bond……

Facebook.

Een actieve groep is op facebook gestart met de naam “Nederlandse vogelliefhebbers (NBvV)” waar veel en prachtige reacties worden geplaatst omtrent onze liefhebberij.

Steunbetuiging Burgerinitiatief: De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij

Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders. Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in Engeland bij wet geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een Mondial dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van Het Kanaal en de Brexit regels. Of het inkorten van het aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in Duitsland al jaren geleden een oplossing voor vond. Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat er in dat geval regelgeving voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op zou leveren……niet erg aantrekkelijk voor politici. Wat doet de NBvV?

Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten

Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op zou kunnen gaan. En ook kwam er onder de liefhebbers steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen Fokbeleid wat staat als een huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen zijn opgesteld. Dit alles om aan een ieder aan te kunnen tonen dat dierenwelzijn een serieus onderwerp bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat zien, dan hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al namens LNV naar geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen. Het Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze website: https://www.nbvv.nl/downloads/ onder het kopje Dierenwelzijn.

Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillanten die verenigingen ondersteunen bij hun evenementen.

Lobby

Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het behoud van onze hobby’s. Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke partijen en bieden we onze zienswijze aan.

Overleg LNV

Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV, bespreken we o.a. onze zienswijze  en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal momenteel aan werkt. De NBvV staat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.

Wat kunt u doen?

Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we prachtige voorbeelden gezien van liefhebbers die vol trots hun hobby etaleren in krant of op tv. Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele wereld tegen ons is.

Protestbrief

De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die klaar is roepen we alle liefhebbers op om deze brief te ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden. Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten, verenigingen en als download op de website.

Burgerinitiatief

KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de hobbydierhouders.

Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze brief door alle houders van hobbydieren ondertekend gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het vermelde adres gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Burgerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV.

Download hier   BURGERINITIATIEF

Onderteken en stuur op naar bart.vrolijks@kpnmail.nl 

Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig.

Het hoofdbestuur rekent op u allen.

Onze hobby laten we ons niet afpakken. Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.

Corona.

Nu de corona op haar retour is en steeds meer personen zijn gevaccineerd gaan verenigingen weer aan de slag met de tentoonstellingen. Wij hopen dan ook als hoofdbestuur dat deze door kunnen gaan. Het hoofdbestuur maakt nogmaals duidelijk dat de beslissing om een show te houden bij de afdeling ligt. Afhankelijk van de situatie bij een vereniging kan eventueel ook voor een alternatieve opzet gekozen worden. Hoe het ook zij, elk initiatief en elke beslissing, hoe pijnlijk en vervelend ook, wordt gerespecteerd.

De eventuele risico’s van een show dienen, op het moment van de TT en onder de geldende richtlijnen van het RIVM, te allen tijde goed bekeken te worden, om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Het mag duidelijk zijn dat de door de RIVM opgelegde maatregelen strikt toegepast dienen te worden. Sommige zaken zijn eenvoudig te realiseren, anderen zullen wat hoofdbrekens kosten, hoe het ook zij de verantwoording ligt en blijft bij u als afdeling.

Een aantal aandachtpunten worden u hierbij op voorhand aangereikt

 • Indien u de show die gepland is cancelt vanwege Corona dient u de gecontracteerde keurmeesters hiervan in kennis te stellen. Een keurmeester die gecontracteerd is en niet in kennis is gesteld dat de keuring niet door gaat en op de dag zelf en terplaatse deze ontdekking doet, dient volgens het keurcontract betaald te worden en reiskosten te ontvangen.
 • Als de show niet door gaat kunt u de komst van de keurmeester annuleren zonder dat hiertoe keurgeld verschuldigd is. U dient de TT uit de keuragenda te verwijderen.
 • In het geval de show of tafelkeuring wel door gaat dient u vooraf te controleren en te checken of de gecontracteerde keurmeester WEL wil keuren. Hoewel we allemaal in de gelegenheid zijn gesteld om ons te laten vaccineren, is dat niet in alle gevallen gedaan. Medische gegevens zijn niet bij de NBvV bekend en kunnen dus ook niet bevraagd worden. Keurmeesters kunnen besluiten niet te komen. U kunt dan nog tijdig een andere keurmeester benaderen. Keurmeesters zijn namelijk, tijdens de corona periode, NIET verplicht om te 
 • Mochten de autoriteiten in de gemeente waar u een evenement wilt houden eisen dat u vooraf een coronacheck doet of u verplicht dit te doen (b.v. middels QR code, vaccinatiebewijs of PCR test, die overigens op eigen kosten van de keurmeester dient plaats te vinden, dan dient u en de keurmeester zich daaraan te houden. Stem af met de plaatselijke autoriteiten of dit noodzakelijk is (laten we hopen dat dit niet noodzakelijk is).
 • Keurmeesters die gedurende de corona periode niet wensen te keuren zullen hun agenda in het NBvV systeem op bezet zetten en zullen zelf de vereniging waar zij gecontracteerd zijn benaderen dat zij NIET komen keuren.
 • Gaat de show of tafelkeuring door en laat u de keurmeester komen dan dienen de nog eventuele geldende RIVM maatregelen strikt toegepast te worden, ook tijdens de keuring. Indien de keurmeester terplaatse constateert dat dit niet op orde is en betrokkene zich onveilig voelt kan hij/zij de keuring terplaatse vanwege dat feit annuleren. De vereniging is dan echter WEL de keurvergoeding en reiskosten verschuldigd.
 • Het is momenteel toegestaan om met meerdere personen in één auto te reizen. Wij zijn gewend dat keurmeesters zoveel mogelijk samen reizen om de kosten laag te houden. Het kan zijn dat de keurmeester die u gecontracteerd hebt dit niet wenst. In het contact met de keurmeester als genoemd in een van de voorgaande punten, kunt u hier navraag naar doen, dit kan namelijk financiële gevolgen hebben voor u als organisator. Wensen keurmeesters niet samen te reizen, terwijl dit wel mag en kan, dan kunt de komst van de keurmeester annuleren.

Tijdens de keuring

Aandachtspunten tijdens de keuring zijn:

 • Denk aan de verzorging bij ontvangst/koffiedrinken en lunch?
 • Plaats indien noodzakelijk kuchschermen tussen de keurmeesters of plaats tafels uit elkaar (1.5 m). Kies voor een vaste voordrager of beperkt aantal aanwezigen.
 • Zorg voor eventueel mondkapjes en desinfecteermiddel, indien nog van toepassing (veiligheid voor alles).
 • Zorg voor voldoende ventilatie middels verse buitenlucht (geen airco). Dit betreft een nieuwe regel van het RIVM.Gebruik geen handdoeken in toiletgroepen, maar gebruik papieren doekjes en ontsmet na elk bezoek het toilet.
 • Registreer wie in de zaal aanwezig zijn.

Wanneer mag de keurmeester niet keuren volgens de huidige richtlijnen (zie ook regelgeving RIVM)?

Bij corona gerelateerde klachten. Houdt er rekening mee dat als dit bij een van uw medewerkers aan de orde is, dit ook geldt voor de organisatie. Beperk het aantal aanwezigen tijdens de keuring.

 

De KMV zal op korte termijn (of heeft dit inmiddels gedaan) een nieuwe nieuwsbrief naar haar keurmeesters sturen met aandachtspunten vanuit het oogpunt van de keurmeester. Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen opnieuw roet in het eten gooien. Gebruik uw gezond verstand. U begrijpt dat de maatregelen in de toekomst vervallen of anders kunnen zijn. Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Voor wat betreft eventuele extra maatregelen die geldig zijn in uw regio dient u contact op te nemen met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente waar uw vereniging onder valt. Voor verdere maatregelen i.v.m. corona verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

LEES deze nieuwsbrief aandachtig. Het hoofdbestuur vraagt, mede namens de KMV, medewerking van u als afdeling, bestuur of als keurmeester. De verantwoording ligt bij ons allemaal. 

Nieuw vraagprogramma.

Het KMV en de TC’s hebben deze klus afgerond. Uitgaande van de volgende uitgangspunten:
 • COM vraagprogramma met behoud van NBvV identiteit.
 • Minder groepen, minder regels en minder vogels die nooit ingezonden worden.
 • Eenduidige benamingen.

Verdwenen zijn de regels met vogels, die al heel lang niet meer tentoongesteld worden. Verder zijn er groepen samengevoegd:

 • TC kleur: per groep lipochroom intensief samengevoegd. Nieuwe kleuren: isabel jaspis en mogno in zwart en bruin.
 • TC postuur: toegevoegd bij groepen, witfactorigen lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht en donkerbont in een groep.
 • TC tropen en parkieten: benaming standaard- en kleur parkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels 3 jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare hybriden.

Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Voor vraagprogramma zie: www.nbvv.nl Onder het tabblad “downloads” en tabblad “TT“. Vogels zoeken via “TT” of www.vogelindex.nl 

Vogelindex is een zoekmachine: typ een naam of kleur in de zoekregel. Het programma zoekt en vindt. Des te meer eigenschappen je van de vogel intypt des te eerder kom je bij jouw vogel. Oude benamingen kun je blijven gebruiken. Naast de oude benaming staat ook de nieuwe benaming.

Het nieuwe vraagprogramma gaat nu in en wordt gehanteerd op de districts- en nationale shows. Op de onderlinge shows en die van de speciaalclubs  mag hiervan worden afgeweken. Het oude vraagprogramma is niet meer te gebruiken, omdat de klassennummers veranderd zijn.