Nieuws


Vogelweelde Assen verhuist naar Hardenberg.

Vogelmarkt “Vogelweelde” verhuist vanaf 2021 naar Evenementenhal Hardenberg.  In de Expohallen van Assen was dit niet meer mogelijk. In de hallen te Hardenberg is er een geweldige locatie om dit evenement te organiseren. Met meer dan 7000 vierkante meter wordt de markt groter dan ooit. De hal is prima bereikbaar en parkeren is gratis. 

De markt wordt gehouden op za. 27 maart en za. 16 okt. 2021.

www.vogelweeldemeppel.com 

 

 

Nieuws van Florissant……

We kunnen weer een nieuw lid begroeten: Mevr. R. Reinink-Welpelo. We wensen haar een plezierige tijd toe, binnen onze vereniging.

Rabo Club support.

Florissant deed mee met de Rabo ClubSupport.
Beste Leden,

Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Vogelclub ‘Florissant’ bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

€ 158,03 behaald

Ons doel

We organiseren jaarlijks een tentoonstelling voor onze leden. Vele mensen komen dan om de vogels te bekijken. Dit is een hele organisatie. Het contracteren van keurmeesters, het aanschaffen van stellingen, het aanschaffen van de benodigde prijzen enz. Gelukkig hebben we vele leden die hier actief in meewerken. Met dit alles is veel geld nodig. Gelukkig zijn er meerdere bedrijven die ons net zoals de Rabo financieel steunen.

Over Vogelclub ‘Florissant’

Vogelvereniging Florissant heeft 50 leden. Deze komen voor een groot gedeelte uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Ze kweken vogels zoals kanaries, tropische vogels, wildzang, parkieten enz. Deze vogels worden eens per jaar gekeurd door keurmeesters en tentoongesteld voor het publiek. Ook nemen diverse leden met hun vogels deel aan de kampioenschappen van Overijssel en Nederland. Daar zijn in de afgelopen jaren zeer goede resultaten behaald.Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

Helaas heeft Covid-19 ons nog steeds in de greep, geen vergaderingen, geen bijeenkomsten, geen beurzen, geen shows enz. Hopelijk gaat het met de vogelfok zo goed dat we straks toch weer kunnen genieten van prachtige shows. Afd. Almelo A15 is in ieder geval wel met de voorbereidingen gestart m.b.t. de Districtsshow 2021. Adres: Sporthal De Latei en Brookshoes, Pastoor Ossestr.21,7627 PJ, Bornerbroek.

Programma:

Di.    21 dec.    Inbrengen vogels 16.00 – 19.00 uur.

Woe.22 dec.    Keurdag.

Zo.    26 dec.    Opening 11.00-11.30 uur. Open11.30-18.00 u.

Ma.   27 dec.     Open 10.00-18.00 uur.

Di.     28 dec.     Open 10.00-18.00 uur.

Woe. 29 dec.     Open 10.00-14.00 u. Uitgifte 14.30-16.00 u. 

 

Nieuws van de Bond……

Facebook.

Een actieve groep is op facebook gestart met de naam “Nederlandse vogelliefhebbers (NBvV)” waar veel en prachtige reacties worden geplaatst omtrent onze liefhebberij.

Steunbetuiging Burgerinitiatief: De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij

Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders. Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in Engeland bij wet geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een Mondial dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van Het Kanaal en de Brexit regels. Of het inkorten van het aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in Duitsland al jaren geleden een oplossing voor vond. Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat er in dat geval regelgeving voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op zou leveren……niet erg aantrekkelijk voor politici. Wat doet de NBvV?

Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten

Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op zou kunnen gaan. En ook kwam er onder de liefhebbers steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen Fokbeleid wat staat als een huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen zijn opgesteld. Dit alles om aan een ieder aan te kunnen tonen dat dierenwelzijn een serieus onderwerp bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat zien, dan hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al namens LNV naar geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen. Het Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze website: https://www.nbvv.nl/downloads/ onder het kopje Dierenwelzijn.

Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillanten die verenigingen ondersteunen bij hun evenementen.

Lobby

Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het behoud van onze hobby’s. Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke partijen en bieden we onze zienswijze aan.

Overleg LNV

Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV, bespreken we o.a. onze zienswijze  en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal momenteel aan werkt. De NBvV staat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.

Wat kunt u doen?

Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we prachtige voorbeelden gezien van liefhebbers die vol trots hun hobby etaleren in krant of op tv. Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele wereld tegen ons is.

Protestbrief

De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die klaar is roepen we alle liefhebbers op om deze brief te ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden. Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten, verenigingen en als download op de website.

Burgerinitiatief

KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de hobbydierhouders.

Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze brief door alle houders van hobbydieren ondertekend gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het vermelde adres gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Burgerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV.

Download hier   BURGERINITIATIEF

Onderteken en stuur op naar bart.vrolijks@kpnmail.nl 

Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig.

Het hoofdbestuur rekent op u allen.

Onze hobby laten we ons niet afpakken. Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.

Corona.

Ook voor de NBvV en haar leden zijn de gevolgen van de corona crisis al merkbaar, hoewel een gedeelte van onze vogelliefhebberij er op dit moment nog niet door in gevaar komt. De activiteiten voor de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:

1 – HET FOKKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT.

Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afgeschermde eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft, specifieker te maken voor onze liefhebberij met:
Allereerst eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen (wordt aanbevolen) en anders, omdat het niet anders kan; beschermingsmiddelen te gebruiken en afstand bewaren;
• een veilige overdracht van vogels te bewerkstelligen zonder persoonlijk contact. Neem bijvoorbeeld een eigen kooi mee (Laat de vogel of vogels hier in doen, zonder dat u vogels van hand tot hand overgeeft);
• een vogel fysiek controleren, niet te doen middels overdracht van hand naar hand, maar deze te bekijken in de kooi of indien mogelijk door zelf uitvangen uit de kooi waarin de vogel verblijft (Noot: door het RIVM is vastgesteld dat corona overbrenging door dieren zeer klein tot nihil is);
• betaling van aan- en verkoop van vogels zoveel mogelijk verrichten met gebruikmaking van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als er een wederzijds vertrouwen is tussen koper en verkoper.

2 – BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN TENTOONSTELLINGEN.

Inmiddels zijn door de NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld. Hiervan is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen.
Gesloten zijn ook:
• Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.
• Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.
• Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunning plichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 19 mei.
• Evenementen met vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden.
Conclusie.

Vergaderingen en bijeenkomsten zouden weer mogen vanaf 1 juni, waarbij het maximum van 30 personen aangegeven wordt. Vanaf 1 juli 2020 is het aantal verhoogd naar 100 personen. Hieronder vallen ook de musea (dus ook de tentoonstelling) en na 1 september alle overige evenementen, m.u.v. de vergunningplichtige evenementen. Zoals door de overheid al aangegeven is, ALS HET KAN en echter alles nog steeds met de 1.5 meter afstand maatregel. Dit betreft dus ook de vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen.
Zover het hoofdbestuur kan beoordelen is nergens sprake van het aanvragen van een vergunning tot het houden van een onderlinge tentoonstelling. Er wordt weliswaar melding gedaan van het houden van een tentoonstelling, echter e.e.a. heeft een registratiedoel en geen vergunningsverleningsdoel. De toestemming die u van uw districtsvoorzitter krijgt heeft geen wettelijke juridische rechtsgeldigheid, maar meer het intern reguleren van de shows. Vooralsnog gaan wij, als hoofdbestuur, er vanuit dat tentoonstellingen doorgang kunnen vinden, mits de maatregelen worden versoepelt en tenzij het virus, en daardoor eventuele nieuwe maatregelen, weer de kop opsteekt. Het hoofdbestuur heeft het ministerie gevraagd hier duidelijkheid over te verschaffen. Het heeft dan ook geen zin om hoofdbestuurders, dan wel het bondsbureau te benaderen om uitsluitsel hierover te geven.
Zodra het antwoord op onze vraag ontvangen is, zullen wij u direct op de hoogte stellen.

Nieuw vraagprogramma.

Het KMV en de TC’s hebben deze klus afgerond. Uitgaande van de volgende uitgangspunten:
  • COM vraagprogramma met behoud van NBvV identiteit.
  • Minder groepen, minder regels en minder vogels die nooit ingezonden worden.
  • Eenduidige benamingen.

Verdwenen zijn de regels met vogels, die al heel lang niet meer tentoongesteld worden. Verder zijn er groepen samengevoegd:

  • TC kleur: per groep lipochroom intensief samengevoegd. Nieuwe kleuren: isabel jaspis en mogno in zwart en bruin.
  • TC postuur: toegevoegd bij groepen, witfactorigen lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht en donkerbont in een groep.
  • TC tropen en parkieten: benaming standaard- en kleur parkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels 3 jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare hybriden.

Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Voor vraagprogramma zie: www.nbvv.nl Onder het tabblad “downloads” en tabblad “TT“. Vogels zoeken via “TT” of www.vogelindex.nl 

Vogelindex is een zoekmachine: typ een naam of kleur in de zoekregel. Het programma zoekt en vindt. Des te meer eigenschappen je van de vogel intypt des te eerder kom je bij jouw vogel. Oude benamingen kun je blijven gebruiken. Naast de oude benaming staat ook de nieuwe benaming.

Het nieuwe vraagprogramma gaat nu in en wordt gehanteerd op de districts- en nationale shows. Op de onderlinge shows en die van de speciaalclubs  mag hiervan worden afgeweken. Het oude vraagprogramma is niet meer te gebruiken, omdat de klassennummers veranderd zijn.

 

 

 

 

 


 

Vogelweelde verhuist naar Hardenberg.

Vogelmarkt “Vogelweelde” verhuist vanaf 2021 naar Evenementenhal Hardenberg.  In de Expohallen van Assen was dit niet meer mogelijk. In de geweldige hallen te Hardenberg is er een geweldige locatie om dit evenement te organiseren. Met meer dan 7000 vierkante meter wordt de markt groter dan ooit. De hal is prima bereikbaar en parkeren is gratis. 

De markt wordt gehouden op za. 27 maart en za. 16 okt. 2021.

www.vogelweeldemeppel.com